terug


Privecyverklaring

OBL Muziekprodukties, Vleutstraat, 6114 KM, Dieteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ruud Sligchers, OBL Muziekprodukties, Vleutstraat, 6114 KM, Dieteren, tel: + 31651553766 Mail: orkestbandlimburg@gmail.com, website: www.orkestbandlimburg.nl.
Verwerking persoonsgegevens:
OBL Muziekprodukties verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam.
- Adresgegevens.
- Telefoonnummer.
- E-mailadres.
- Bestelde aankopen.
- Kostenoverzicht aankopen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via orkestbandlimburg@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
OBL Muziekprodukties verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het maken van een factuur
- Een overzicht van gemaakte afspraken en betalingen
- Je te kunnen bellen of mailen indien nodig,  om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Je te informeren over wijzigingen / aanpassingen m.b.t. afspraken of bestellingen.
- Om diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
OBL Muziekprodukties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld OBL Muziekprodukties) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
OBL Muziekprodukties bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren normaal gesproken een bewaartermijn tussen de 6 en 12 maanden. Dit omdat binnen deze periode de bestelde producten zijn geleverd. Mocht het product meer dan 12 maanden voor levering worden gekocht dan hanteren wij een dienovereenkomstig langere termijn voor bewaring.

Delen van persoonsgegevens met derden:
OBL Muziekprodukties  verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
OBL Muziekprodukties  gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Jou rechten om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
OBL Muziekprodukties  en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar orkestbandlimburg@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . OBL Muziekprodukties  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
OBL Muziekprodukties neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via orkestbandlimburg@gmail.com.

OBL Muziekprodukties  heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- Via wachtwoord beveiliging op afgeschermd gedeelte van computer.